Komunikaty

Ogłoszenie na podstawie art. 5 ust. 2 w zw. z art. 5 ust. 5 Kodeksu Spółek Handlowych

Zarząd FAMAK SA z siedzibą w Kluczborku, KRS 76547, na podstawie art. 5 ust. 2 ksh, ogłasza, iż 25 lutego 2020 r. FAMUR SA utracił pozycję dominującą w spółce. Jednocześnie, tego samego dnia, TDJ EQUITY I sp. z o.o. osiągnęła bezpośrednio pozycję dominującą w stosunku do FAMAK SA. Powyższe wynika z dokonanej 25 lutego 2020 r. przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, rejestracji obniżenia kapitału zakładowego FAMAK SA poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, w celu pokrycia poniesionych strat, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii F, w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza i związanej z tym zmiany statutu spółki, w rezultacie której TDJ EQUITY I sp. z o.o. posiada bezpośrednio większość głosów na walnym zgromadzeniu FAMAK SA.

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak