Polityka zintegrowanego
systemu zarządzania

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Nadrzędnym celem działalności FAMUR FAMAK SA jest uzyskiwanie powtarzalnego dodatniego wyniku finansowego poprzez wytwarzanie wyrobów i usług o jakości spełniającej oczekiwania klientów, utrzymanie opinii partnera godnego zaufania przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami ochrony środowiska oraz zagwarantowaniu bezpieczeństwa pracy.

Wytyczony cel chcemy osiągnąć:

 • doskonaląc system zarządzania jakością zgodnie z normą PN – EN ISO 9001:2015 poprzez:
  • ciągły kontakt z klientem celem poznania jego wymagań,
  • ustalenie wzajemnie korzystnych związków z kontrahentami,
  • odpowiedzialność każdego pracownika za jakość uzyskiwaną na stanowisku pracy,
  • współpracę ze wszystkimi dostawcami materiałów i usług zapewniającą utrzymanie wysokich standardów jakościowych w całym łańcuchu dostaw,
  • wzrost skuteczności i efektywności procesów w aspekcie wartości dodanej tak, aby osiągnąć spełnienie wymagań klientów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów,
  • stosowanie w zarządzaniu spółki podejścia opartego na ryzyku.

 
Zapewniając skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN – EN ISO 14001:2015 poprzez:

 • podnoszenie świadomości środowiskowej pracowników i kontrahentów,
 • minimalizowanie oddziaływania na środowisko w wyniku:
  • ograniczenia emisji do atmosfery,
  • racjonalnego gospodarowania odpadami,
  • ograniczania zużycia energii elektrycznej i wody.

 
Zapewniając skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania bhp wg normy PN – N 18001 poprzez:

 • dążenie do ciągłej poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • regularną ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienie odpowiednich zasobów i środków,
 • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników oraz motywowanie ich do angażowania się w działania na rzecz bhp.

 
Konsekwentnie rozwijając zintegrowany system zarządzania poprzez:

 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa w utrzymanie, przeglądy i doskonalenie systemu,
 • szeroki udział pracowników w doskonalenie systemu,
 • dbanie o środowisko pracy motywujące pracowników do rozwoju i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • rzetelne informowanie stron zainteresowanych o działalności firmy,
 • budowanie projakościowej kultury przedsiębiorstwa.

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak