BHP i ochrona środowiska

BHP i ochrona środowiska

FAMAK SA przyjmuje jako bezwzględny priorytet swojej działalności ochronę zdrowia pracowników poprzez zapewnienie im bezpiecznych warunków pracy i godziwych warunków socjalno-bytowych z poszanowaniem środowiska naturalnego podczas wykonywania zadań wynikających z działalności firmy.

Dążymy do zwiększania świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i środowiska poprzez przedstawianie celów i zagrożeń procesu oraz motywowanie do samodoskonalenia i podnoszenia kwalifikacji podczas szkoleń.

FAMAK SA w swych działaniach popiera i wspomaga system zarządzania bezpieczeństwem oraz ochroną zdrowia i środowiska, a także zapewnia niezbędne środki finansowe, prawne i personalne do realizacji celów niniejszej polityki.

Działalność gospodarczą prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami
i innymi wymaganiami prawnymi, w tym z normami dotyczącymi ochrony środowiska oraz wewnętrznymi regulacjami.

W ramach ciągłego doskonalenia naszych działań na rzecz ochrony i poprawy środowiska oraz zapobiegania zanieczyszczeniom wdrażane są odpowiednie standardy technologiczne.

W ramach minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko realizowane są zadania poprzez odpowiednie zarządzanie w obszarach gospodarki wodno-ściekowej oraz emisji do powietrza, ograniczanie ilości powstających odpadów oraz najefektywniejsze ich wykorzystanie, racjonalne i oszczędne zużycie surowców, paliw i energii elektrycznej i ciepła.

Więcej informacji o realizacji ochrony środowiska w FAMAK SA

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak