Dostawcy

Nasze zaopatrzenie

Dział Zaopatrzenia FAMAK SA dba, aby zakupione materiały spełniały wszystkie stosowne wymagania i normy, mając pełną świadomość tego,
że mają one istotny wpływ na proces realizacji projektu oraz jakość wyrobu końcowego. Materiały nabywamy
u sprawdzonych producentów i dostawców, którzy działają w oparciu o system norm i przepisów zapewniających wysoką jakość wyrobów i usług.

Zapraszamy do współpracy producentów
i sprzedawców materiałów hutniczych, artykułów technicznych, elektrycznych, farb i in. Zachęcamy do kontaktu za pomocą Formularza Dostawcy.

Nasze zaopatrzenie

Zasady współpracy z dostawcami

Warunki realizacji zamówienia w FAMAK

     Ogólne Warunki Zamówienia DZ-02_1.01.2023:

 1. W ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez FAMAK S.A. (zwany również jako Kupujący), Dostawca zobowiązany jest przesłać potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji albo informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. Brak odpowiedzi Dostawcy w w/w terminie traktowany będzie jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na warunkach FAMAK S.A.
  Wyłącza się również zastosowanie ogólnych warunków realizacji zamówienia Dostawcy.
 2. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Dostawcę na podstawie art. 1, dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach wskazanych w zamówieniu. Każdorazowa zmiana zakresu zamówienia wymaga pisemnego potwierdzenia FAMAK S.A pod rygorem nieważności.
 3. Poprzez przyjęcie zamówienia Dostawca potwierdza, iż dysponuje środkami finansowymi i technicznymi umożliwiającymi terminowe i należyte zrealizowanie zamówienia, jak również posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 4. Za jakościowe wykonanie przedmiotu zamówienia odpowiada Dostawca. FAMAK S.A. zastrzega sobie prawo do odbioru ilościowego oraz jakościowego przedmiotu zamówienia u Dostawcy jak również w miejscu docelowym dostawy.
 5. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia wymaganych dokumentów kontrolnych, jakościowych, dokumentacji techniczno-ruchowej i innych, wskazanych w zamówieniu.
 6. Dostarczenie wymienionych dokumentów po tym terminie wydłuża termin płatności określony w zamówieniu o liczbę dni, jaka upłynęła od dostawy przedmiotu zamówienia do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów.
 7. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru końcowy podpisany bez uwag przez upoważnionego przedstawiciela FAMAK S.A., stanowiący podstawę do wystawienia faktury. W przypadku wadliwości dostarczonego przedmiotu zamówienia, FAMAK S.A. wyznaczy Dostawcy termin na jej usunięcie. Usunięcie wady w wyznaczonym terminie nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa w pkt 11.
 8. Dostawca udziela gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru, o ile strony nie ustaliły inaczej w zamówieniu/umowie. W okresie gwarancji Dostawca na swój koszt zobowiązany jest do usunięcia wady poprzez naprawę lub wymianę przedmiotu zamówienia lub jego elementów na wolne od wad, stosownie do wyboru FAMAK S.A., niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wady przez FAMAK S.A.
 9. Po bezskutecznym upływie określonego w punkcie 8 terminu usunięcia zgłoszonych wad, FAMAK S.A. może usunąć wadę we własnym zakresie lub zlecić jej usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Dostawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu na wykonanie zastępcze i bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
 10. Dostawca ponosi względem FAMAK S.A. pełną odpowiedzialność odszkodowawczą
  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
  W szczególności, jeżeli wskutek dostawy wadliwych materiałów przez Dostawcę, FAMAK S.A. poniesie jakiekolwiek dodatkowe koszty (np. demontażu, ponownego montażu) lub zostanie obciążony jakimikolwiek należnościami przez podmioty trzecie (np. karami umownymi, odszkodowaniami związanymi z nieterminowym lub wadliwym wykonaniem finalnego wyrobu w FAMAK S.A., wynikającymi z wadliwości materiałów dostarczonych przez Dostawcę). Dostawca jest zobowiązany do ich zwrotu na rzecz FAMAK S.A. w wyznaczonym przez niego terminie.
 11. W przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z zamówienia, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia.
 12. Dostawca zapłaci kare umowną w wysokości 10% wartości zamówienia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez FAMAK S.A. z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
 13. FAMAK S.A. jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. FAMAK S.A. jest uprawniony do dokonania potrącenia z wynagrodzenia Dostawcy kary umownej jak również przysługującego od Dostawcy odszkodowania.
 14. FAMAK S.A. będzie uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej w wyniku przyjęcia zamówienia, w przypadku gdy opóźnienie w realizacji zamówienia przekroczy 7 dni oraz w przypadku wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia i nieusunięcia wady w terminie wyznaczonym przez FAMAK S.A. zgodnie z pkt 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 60 dni od daty stwierdzenia podstaw do odstąpienia.
 15. Dostawca umieści na fakturach za dostawę oświadczenie o pochodzeniu towaru tj. „Towar został wykonany w Polsce”, „Towar został wykonany (podać kraj)”. Dostawca ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe opakowanie, nienależyte oznaczenie przedmiotu zamówienia, niezałączenie wszystkich wymaganych dokumentów.
 16. Dostawca zobowiązuje się zachować poufność informacji uzyskanych od FAMAK S.A. w związku ze złożeniem i realizacją zamówienia. FAMAK S.A. zastrzega sobie prawo przekazywania informacji na temat współpracy z Dostawcą innym podmiotom powiązanym z właścicielem FAMAK S.A.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zamówieniu zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 18. Wierzytelności wynikające z niniejszego zamówienia oraz związane z tymi wierzytelnościami prawa nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej zgody FAMAK S.A. wyrażonej na piśmie.
 19. . Za datę zapłaty należności objętych fakturą uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego FAMAK S.A.
 20. Termin płatności liczony jest od daty wpływu faktury do FAMAK S.A.
 21. Dostawca zobowiązany jest do posiadania wewnętrznego systemu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, spełnienia wymagania norm i regulacji krajowych.
 22. Spory, mogące wynikać w związku z realizacją zamówienia, będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby FAMAK S.A.
 23. Dostawca oświadcza, że wdrożył procedury weryfikacji rzetelności swoich dostawców oraz dochowuje należytej staranności w celu wyeliminowania ryzyka uczestnictwa w fikcyjnym obrocie towarów. W szczególności, Dostawca oświadcza zgodnie z jego najlepszą wiedzą, że towar zamówiony przez FAMAK S.A. nie był przedmiotem fikcyjnego obrotu na żadnym z etapów łańcucha dostaw.
 24. Dostawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy właściwy do otrzymania zapłaty będzie w terminie płatności znajdował się na tzw. białej liście (art. 96b ustawy o VAT). W przeciwnym razie FAMAK S.A. zastrzega sobie prawo do zapłaty na jeden z rachunków Dostawcy, znajdujących się w dacie zlecenia przelewu na tzw. białej liście. Strony zgodnie potwierdzają, że brak przynajmniej jednego rachunku Dostawcy widniejącego na tzw. białej liście jest równoznaczny z udzieleniem rabatu wynoszącego 20% wartości zamówienia.
 25. FAMAK S.A. informuje, że zgodnie z przyjętą polityką, realizuje zapłatę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). W przypadku zamówień wyrażonych w walucie obcej, strony potwierdzają, że kwota VAT zostanie uregulowana w walucie PLN w kwocie wykazanej na fakturze wystawionej przez Dostawcę.
 26. Dostawca oświadcza, że należycie rozlicza wszelkie należności publicznoprawne.
 27. FAMAK S.A. w oparciu o postanowienia art. 4c ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z późn. zmianami oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 28. Strony zgodnie oświadczają, że warunki realizacji umowy, w tym termin realizacji umowy został określony przez strony przy uwzględnieniu, że Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 roku (Dz. U. poz. 433) na terenie Rzeczpospolitej Polski od 14 marca 2020 roku do odwołania został ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego z powodu coraz większej ilości przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i powyższa okoliczność nie może stanowić dla wykonawcy podstawy do usprawiedliwionego opóźnienia w realizacji umowy.
 29. Dostawca oświadcza, że w przypadku wykonania dokumentacji dla FAMAK S.A., który stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zapewnia, iż w momencie wydania FAMAK S.A. każdej wykonanej części dokumentacji będzie wyłącznym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do tej dokumentacji, a prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich. Z chwilą wydania dokumentacji lub jej części, w ramach zamówienia, Dostawca przenosi na FAMAK S.A. nieograniczone w czasie i na nieograniczonym terytorium autorskie prawa majątkowe do dokumentacji.

Przeciwdziałanie korupcji

Kontrahent zobowiązuje się do realizacji zamówień w sposób zgodny z przepisami prawa, z poszanowaniem praw człowieka, traktując każdego z należytą godnością i szacunkiem oraz przestrzegając postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

Kontrahent zobowiązuje się do zapobiegania wypadkom przy pracy, zapewnianie odpowiednich warunków pracy pracownikom. Kontrahent zobowiązuje się przeciwdziałać dyskryminacji w swojej organizacji, okazując każdemu należytą godność i szacunek, bez względu na płeć, wiek, zajmowane stanowisko, staż pracy, wygląd zewnętrzny, niepełnosprawność, narodowość, religię, przekonania polityczne, przynależność związkową, wyznanie, stan majątkowy, formę zatrudnienia itp. Kontrahent oświadcza, iż respektuje prawo pracowników do swobodnego zrzeszania się oraz przystępowania do uczestnictwa w partiach, stowarzyszeniach itp. Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania zasad uczciwości, zapobieganiu i przeciwdziałaniu korupcji. Zabronione jest żądanie, przyjmowanie, oferowanie, przekazywanie pieniędzy lub innych korzyści pracownikom zamawiającego, za wyjątkiem okolicznościowych upominków, przyjętych zwyczajem w danym miejscu i czasie. Za każdy stwierdzony przypadek próby oferowania, przekazywania pieniędzy lub innych korzyści pracownikom zamawiającego przez kontrahenta lub jego pracowników, za wyjątkiem okolicznościowych upominków, o których mowa powyżej, kontrahent zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 50000 zł z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Ocena Dostawców

Dostawców, z którymi współpracujemy, oceniamy na podstawie wielu ważnych czynników. Główne składowe oceny, które decydują o dalszej współpracy z dostawcą, to m.in.:

 1. zgodność dostaw z zamówieniem, kompletność towaru oraz pełna dokumentacja tj. certyfikaty, atesty, dokumenty magazynowe,
 2. terminowość dostaw, zgodność z deklarowanym przez dostawcę terminem,
 3. reklamacje - czy występują oraz ich ilość,
 4. posiadane przez dostawcę certyfikaty.

Przed rozpoczęciem współpracy zachęcamy do uzupełnienia Ankieta dostawcy i przesłaniu jej w formularzu kontaktowym.

E-faktura

Warunki otrzymywania faktur elektronicznych

 1. Faktura wystawiona i udostępniona w formie elektronicznej (e-faktura), zgodnie z przepisami ustawy o VAT, jest równoznaczna z przesłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument (dowód) księgowy.
 2. Warunkiem otrzymywania przez FAMAK e-faktur jest:
 • przedstawienie przez kontrahenta oświadczenia – e-faktury,
 • wyrażenia przez FAMAK zgody na otrzymywanie e-faktur,
 • wysyłanie przez kontrahenta faktur elektronicznych na adres e-mail efaktury@famak.com.pl,
 • przekazanie przez kontrahenta szczegółowej informacji o sposobie przesyłania faktur elektronicznych tj. wskazanie adresu poczty elektronicznej, z którego będą wysyłane e-faktury do FAMAK.

Formularz dostawcy

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FAMAK SA z siedzibą w Kluczborku, ul. Fabryczna 5, nr KRS: 0000076547, Regon: 531102726, NIP: 7510002119.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: odo@famak.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego.Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.
 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozpocznij współpracę

Skontaktuj się

Famak