• Start
  • O Firmie
  • Aktualności
  • 10.03.2020 R. – OGŁOSZENIE NA PODSTAWIE ART. 5 UST. 2 W ZW. Z ART. 5 UST. 5 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

10.03.2020 R. – OGŁOSZENIE NA PODSTAWIE ART. 5 UST. 2 W ZW. Z ART. 5 UST. 5 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zarząd FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku, KRS: 76547, na podstawie art.5ust.2ksh, ogłasza o utracie w dniu 25.02.2020r. przez FAMUR S.A. pozycji dominującej w FAMUR FAMAK S.A. oraz o osiągnięciu w dniu 25.02.2020r. przez TDJ EQUITY I Sp. z o.o. bezpośrednio pozycji dominującej w stosunku do FAMUR FAMAK S.A. w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 25.02.2020r. obniżenia kapitału zakładowego FAMUR FAMAK S.A. poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, w celu pokrycia poniesionych strat, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza i związanej z tym zmiany Statutu Spółki, w rezultacie której TDJ EQUITY I Sp. z o.o. posiada bezpośrednio większość głosów na walnym zgromadzeniu FAMUR FAMAK S.A.